Doelstelling

Het doel van de dorpsraad is om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. De dorpsraad is het klankbord richting gemeente. In goede samenwerking tussen dorpsbewoners en gemeente Venray kan de leefbaarheid in het dorp worden behouden en verbeterd.


Beleidsplan Stichting Dorpsraad Oirlo 
Het beleidsplan is uitgewerkt in een DOP. Het Dorpsontwikkeling van Oirlo.

Stichting Dorpsraad Oirlo heeft de  ANBI-status aangevraagd;
“Algemeen Nut Beogende Instelling”.

RSIN: 804328171

Takenpakket
De dorpsraad houdt iedere 1e woensdag van de maand een openbare vergadering, hier zijn alle inwoners welkom en kunnen hier hun wensen, vragen of klachten voorleggen.

Jaarlijks organiseren wij een voorzittersoverleg waarbij alle voorzitters van de verenigingen en stichtingen met elkaar overleggen. Tijdens dit overleg wordt er gesproken over het ledenaantal, uitdagingen, toekomstvisie van de verenigingen. Met als doel: daar waar kan de krachten bundelen en elkaar versterken.

Tweejaarlijks wordt er een overleg georganiseerd met alle verenigingen uit Oirlo en buurdorp Castenray. Door de toekomstontwikkelingen bundelen steeds meer verenigingen hun krachten. Beide dorpen delen samen één basisschool waardoor er een natuurlijke ontwikkeling van samenwerking tussen diverse verenigingen ontstaat. Als dorpsraad monitoren wij deze ontwikkeling en zijn indien nodig partij richting / in overleg met gemeente.

We werken met verschillende commissies zodat we ons kunnen concentreren op de juiste uitdaging om de leefbaarheid zo adequaat mogelijk te stimuleren. Elke commissie bestaat uit een coördinator (lid dorpsraad) en dorpsbewoners. Op deze manier kan ieder zich inzetten voor die onderwerpen waar zijn passie ligt. Belangrijke commissies zijn groen, woningbouw, verkeer, kermis, representatie, wandelroute, zorg, sinterklaas, Vita-Fiets (=duo-fiets), wensbus, energie transitie, ingangsborden, speelvoorzieningen.

Wijze van fondsenwerving
Jaarlijks doen wij een beroep op subisie van de gemeente Venray. Daarnaast kijken we per commissie / project waar we fondsenwerving kunnen doen. Elke commissie is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor zijn / haar commissie. Aanvragen worden altijd in overleg met de overige leden van het dorpsraadsbestuur gedaan. 

Incidentele giften / schenkingen van dorpsbewoners / ondernemers zijn ook altijd welkom. De dorpsraad moet de leefbaarheid in het dorp verwezenlijken met de subsidies en giften. De dorpsraad maakt geen winst. Het is wel mogelijk dat de dorpsraad een aantal jaren spaart voor een komend groot project. 

Beheer van fondsen en vermogen
Het geld van de dorpsraad staat op een betaal- en een spaarrekening welke beheerd wordt door de penningmeester en onder controle staat van de dorpsraadsleden. Het financieel verslag ligt ter inzage bij de penningmeester en voorzitter.

Besteden van fondsen en vermogen
Fondsen worden besteed aan projecten met een meerwaarde voor de leefbaarheid van het dorp Oirlo. Ook voor het organiseren van activiteiten in het dorp worden fondsen besteed. De dorpsraadsleden krijgen geen vergoeding, zij voeren alle taken volledig vrijwillig uit.