Betreft: Stoppen huidig proces huisvesting voor kwetsbaren in de gemeente Venray.
Datum: 9-4-2024

Beste Raadsleden en overige volksvertegenwoordigers van Venray,
In een vooraankondiging hebben we wethouder Leenders en de huisvestingsambtenaren al laten weten dat ereen collectieve reactie zou volgen vanuit de leden van de diverse dorpsraden, de DRO, de WRO, de commissies en algemene wijkraden die aanwezig waren bij het gezamenlijke overleg van 26 maart jongstleden.

Wij hechten, net als u, veel belang aan een eerlijk en transparant participatieproces in de totstandkoming van geschikte huisvesting voor kwetsbaren in de gemeente Venray.

Wat is dat wat ons betreft?

 • Een participatieproces dat ervan getuigt dat de gemeente er -samen met ons- vertrouwen in heeft dat dit soort lastige processen samen met burgers oppakken leidt tot bredere inzichten, beter doordachte keuzes én meer draagvlak.
 • Een participatieproces gericht op alle fasen van dit traject dat echt participatief is; hoger op de participatieladder dus. “Een goede omgevingsdialoog is meer dan een informatieavond”, schrijft u zelf.
 • Een participatieproces dat ons in staat stelt om input te kunnen overdenken en hierover met onze
  dorps-en wijkgenoten in overleg te gaan.

Na de valse start van vorig jaar en de toezegging en spijtbetuigingen hierover van o.a. wethouder Leenders, rekenden we erop dat de gemeente dit keer zorgvuldigheid en transparantie zou borgen in haar zoektocht naar een geschikte locatie.
Helaas ervaren we dit als collectief nu absoluut niét. In het gesprek dat op 26 maart ontstond, kwamen de
volgende drie generieke kritiekpunten boven tafel:

 • Wij ervaren gebrek aan transparantie. We constateren dat verschillende belangengroepen
  verschillende berichtgeving hebben ontvangen (al dan niet intentioneel). Zelfs op verzoek wordt
  informatie voorafgaand aan vergaderingen niet verstrekt. Dat betekent dat enkel ‘ad hoc’ reacties zijn verzameld. Verder hebben we last van de ‘willekeur’ (of strategische selectie, net hoe je het ziet) in genodigden voor bepaalde belangrijke bijeenkomsten, zoals de klankbordgroepen. Notulen worden niet of laat verstuurd. Het principe lijkt: ‘geen agenda’s aan de voorkant, geen notulen aan de achterkant’.
 • Wij voelen ons onjuist bejegend: Positief zijn we in dit traject gestapt, vanuit vertrouwen in uw
  hernieuwde opdracht. De wijze waarop door het college invulling is gegeven aan de opdracht,
  veroorzaakt nu juist wantrouwen en geen draagvlak. Een fundamenteel voorbeeld hiervan is de
  voorgelegde wegingsmatrix met besliscriteria, die de basis is voor het bepalen van de meest geschikte locaties. Deze matrix staat bomvol bijvoeglijke naamwoorden zoals ‘hoge, aanvaardbare, enige, ruime, belastende, redelijke’ en ga zo maar door. Deze zorgen louter voor discussie en interpretatieruimte. Hoe kunnen wij dit toetsen? Sterker nog: hoe kunt u dit als Raad betrouwbaar toetsen, zodat u de locatiekeuze straks kunt verantwoorden aan de burgers van de gemeente Venray?
 • Wij ervaren hoge tijdsdruk: Alle aanwezigen van 26 maart voelen zich onder druk gezet. Ons
  collectieve standpunt is dat de termijnen die de gemeente stelt irrealistisch zijn, terwijl de gemeente
  zelf niet in staat blijkt (tijdig) te reageren. U gaf aan: ‘Zorgvuldigheid voor snelheid’. Daar is in de
  praktijk totaal geen sprake van.

Het college creëert hiermee juist een dynamiek van onrust, verdeeldheid en wantrouwen.

Kortom: We kunnen niet anders concluderen dan dat we deze periode hebben ervaren als een schijnproces. Hiermee is uw hoofddoel ‘meer draagvlak en transparantie vanuit dialoog met de burgers’ verder weg dan ooit. Wij voelen ons genoodzaakt om u hiervan als Raad op de hoogte te stellen.

Wij kunnen verdere deelname aan dít proces daarom niet langer verantwoorden. Dit betekent dat we er als collectief voor kiezen geen verdere inhoudelijke reactie op uw criteria en het participatieplan te geven voordat u dit schijnproces een halt toe roept. Het kan namelijk nooit uw bedoeling zijn dat het college ons zo uitspeelt om vinkjes te kunnen zetten.

Terug naar de bedoeling!

Als u dit schijnproces weet te keren, kunt u erop rekenen dat wij er als dorpsraden, DRO, WRO, commissies en wijkraden wederom alles aan zullen doen om samen met u te werken aan een gedragen invulling van de opgave. Nu is het tijd om een pas op de plaats te maken door interventie van de Raad. Daarna gaan we graag weer met u in gesprek.

In afwachting van uw wijze reacties.
Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Oostrum, Oirlo, Holthees-Smakt
Klankbordgroepen Oostrum-Oirlo-Brabander,
V.D.S. Oostrum,
De Commissie huisvesting Oirlo,
Werkgroep de Brabander,
WRO en aanwezige wijkraden

Categories:

Tags: